گروه تخصصی رادیولوژی در منزل پارس پرتو  - شبانه روزی - دیجیتال

پارس پرتو با تلفیق رادیولوژی و تکنولوژی نوین ارتباطات دسترسی پزشک معالج را به گرافی بیمار تسهیل نموده که مورد استقبال قرار گرفته

راديوگرافيهاي قابل انجام در منزل - بصورت ديجيتال


1 -راديوگرافي ناحيه سر و گردن شامل:


-         جمجمه و قوص زايگوما                      

-          فك تحتاني

-          دندان2 - راديوگرافي ستون فقرات شامل:


-        فقرات گردني نماهاي روبرو و نيمرخ (نشسته يا خوابيده بصورت كراس)

-        فقرات پشتي نماهاي روبرو و نيمرخ

-        فقرات پشتي كمري يا توراكو لومبار نماهاي روبرو و نيمرخ

-        فقرات كمري نماهاي روبرو و نيمرخ و لكاليزه

-        فقرات ساكروم و دنبالچه روبرو و نيمرخ


3 - قفسه صدري - ريه ها - قفسه سينه

آپلود عکس

-          ريتين - قلب و ريه - Chest شامل نماهاي:

-          روبرو حوابيده

-          روبرو نشسته

-          دكوبيتوس (شامل دكوبيتوس راست و چپ)

-          لوردوتيك (لوردوتيك يا با زاويه جهت بررسي قله يا آپكس ريه ها)

-          (راديوگرافي ريه يا قفسه سينه اي با نوجه  به وضعيت و توانائي بيمار بصورت نشسته و يا خوابيده انجام ميشود)

-          نماهاي نشسته و حوابيده جهت بررسي وجود مايع در ريه ها

-          دنده ها نماهاي روبرو و مايل ( ابليك )

-          استخوان جناغ نماي نيمرخ

-          استخوان ترقوه

-          شانه ( شامل نماي روبرو و آگزيال جهت بررسي ساختمان استخواني يا مفصلي)

-          استخوان اسكاپولا
4 - راديوگرافي اندام فوقاني شامل:


-          كمربند شانه اي ، شانه ، نماهاي روبرو واگزيال

-          بازو نماهاي روبرو و نيمرخ

آپلود عکس

-          بررسي ساختمان استخواني يا نسج نرم

-          مفصل آرنج نماهاي روبرو و نيمرخ

-          ساعد نماهاي روبرو و نيمرخ

-          مفصل و استخوانهاي مچ دست نماهاي روبرو ، نيمرخ و نماي مخصوص اسكافوئيد

-          (اسكافوئيد ويو )

-          كف دست نماهاي روبرو ، نيمرخ و مايل (ابليك)

-          بررسي ساختمان استخواني از نظر تروما ( ضرب ديدگي ) يا وجود جسم خارجي مانند سوزن يا شيشه

-         انگشتان دست نماهاي روبرو و نيمرخ

-        يك انگشت به تنهائي يا انگشتان دست

-        شست دست نماهاي روبرو ، نيمرخ و مايل


5 - اندام تحتاني :

آپلود عکس

-         لگن خاصره نماي روبرو

-         استخوان هاي لگن بعد از عمل جراحي لگن يا مفاصل آن

-         لگن در حالت كشش نماي روبرو

-         لگن يا مفصل هيپ پس از جراحي هيپ نيلينگ يا توتال هيپ

-         برخي جراحي هاي لگن شامل:

-         هيپ نيلينگ

-         توتال هيپ

-         فيكسيشن استخوانهاي لگن

         و....

-         راديوگرافي تخصصي نماي ابليك لگن جهت بررسي استخوانهاي ايسكيوم و...

-         بررسي روند جوش خوردن شكستگي لگن

-         مفاصل ساكروايلياك نماي روبرو

-         مفاصل هيپ نماهاي روبرو و نيمرخ

-         استخوان ران ( فمور ) نماهاي روبرو و نيمرخ

-         بررسي ساختمان استخوان ران يا نسج نرم

-         بررسي شكستگي ها و روند ترميم

-         نما با زاويه خاص با توجه به گرافي هاي قبلي جهت بررسي روند ترميم با وجود فيكساتور خارجي

-         مفصل زانو نماهاي روبرو و نيمرخ و مايل داخل و خارجي

-         راديوگرافي روبرو از هردو زانو در كليشه بزرگ

-         راديوگرافي زانو در كليشه بزرگ پس از جراحي استئوتومي جهت بررسي زاويه اصلاح شده

-         استخوان كشكك نماي روبرو و نيمرخ _ پاتلا ويو

-         استخوانهاي ساق پا نماهاي روبرو و نيمرخ

-         راديوگرافي ساق پا در كچ يا فيكساتور خارجي با رتيشن

-         مچ پا نماهاي روبرو و نيمرخ

-         راديوگرافي قوزك داخلي و خارجي مچ پا

آپلود عکس

-         نماي استرس ويو مچ پا

-         كف پا نماهاي روبرو و مايل و نيمرخ

-         راديوگرافي جهت بررسي ساختمان استخواني يا نسج نرم

-         راديوگرافي خاص جهت وجود جسم تيز و برنده در پا مانند سوزن يا شيشه

-         استخوان پاشنه نماهاي روبرو و نيمرخ

-         گرافي پاشنه پا جهت وجود خار پاشنه

-         انگشتان پا نماهاي روبرو و نيمرخ و مايلشكم: ( حفره شكم و لگن )


-          شكم نماي خوابيده

-          شكم حاد!

-          راديوگرافي شكم در حالت نشسته جهت بررسي هواي آزاد

-          (در حالت نشسته هواي آزاد در صورت وجود در زير ديافراگم جمع ميشود )

-          مهارت كارشناس راديولوژي ميتواند به تشخيص بهتر كمك كند

-          شكم : در ادامه راديوگرافي ترانزيت روده باريك يا روده بزرگ كه در مراكز درماني انجام گرفته

-          شكم : بررسي پترن گازي شكم

 

راديوگرافي هاي خاص با توجه به درخواست پزشك كه بصورت پرتابل قابل انجام باشد.


تلفن  تماس :   09122718955   آماده پاسخگوئي به سئوالات شماست.