پارس پرتو رادیولوژی در منزل - تهران

نکته خیلی مهم!  توجه به نمونه گرافی در رادیوگرافی پرتابل بسیار مهم میباشد.

انجام گرافی قابل قبول یکی از اصول اولیه پارس پرتو میباشد.

گرافی های زیر بصورت پرتابل در منزل انجام گرفته.

تصاویر