..................................................................................... توجه ....................................................................................
از امكانات جديد و جالب و شايد يكي مهمترين امكانات ما براي بيمارانمان ، مشاهده آن لاين تصاوير راديولوژي بيمار توسط پزشك و بيمار بر روي سايت ما ميباشد.
بدين ترتيب كه پس از انجام راديوگرافي ، تصاوير با نام بيمار در همين سايت قابل رويت است با اينكار پزشك در هر ساعت و هر نقطه از جهان ميتواند راديوگرافي بيمار را با كيفيت بسيار بالائي مشاهده نمايد و حتي ميتواند نظر و درخواست خود را در مورد نحوه راديوگرافي بعدي يا توصيه به بيمار در هر زمينه اي را، در زير راديوگرافي در قسمت نظريه قيد نمايد.
....................................................................VIEW RADIOGRAPHY OF PATIENTS........................................................

To view RADIOGRAPHS of the patient on the patient number below


بـــــه منظور مشاهـــــده گـرافی، ابتدا در لیست زیـــر بــــر روی شماره بیمـــــار خود کلیک نمایید.

سپس در پنجره باز شده نام کاربری که همان شماره بیمار است و در ردیف پایین کلمه عبور را وارد

و در پایان بر روی دکمه ورود کلیک کنید .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09122718955 تماس حاصل فرمایید.


بر روی شماره بیمار خود در زیر کلیک کنید
بیمار شماره 1
بیمار شماره 2
بیمار شماره 3
بیمار شماره 4
بیمار شماره 5
بیمار شماره 6
بیمار شماره 7
بیمار شماره 8
بیمار شماره 9
بیمار شماره 10
بیمار شماره 11
بیمار شماره 12
بیمار شماره 13
بیمار شماره 14
بیمار شماره 15
بیمار شماره 16
بیمار شماره 17
بیمار شماره 18
بیمار شماره 19
بیمار شماره 20
بیمار شماره 21
بیمار شماره 22
بیمار شماره 23
بیمار شماره 24
بیمار شماره 25
بیمار شماره 26
بیمار شماره 27
بیمار شماره 28
بیمار شماره 29
بیمار شماره 30
بیمار شماره 31
بیمار شماره 32
بیمار شماره 33
بیمار شماره 34
بیمار شماره 35
بیمار شماره 36
بیمار شماره 37
بیمار شماره 38
بیمار شماره 39
بیمار شماره 40
بیمار شماره 41
بیمار شماره 42
بیمار شماره 43
بیمار شماره 44
بیمار شماره 45
بیمار شماره 46
بیمار شماره 47
بیمار شماره 48
بیمار شماره 49
بیمار شماره 50
بیمار شماره 51
بیمار شماره 52
بیمار شماره 53
بیمار شماره 54
بیمار شماره 55
بیمار شماره 56
بیمار شماره 57
بیمار شماره 58
بیمار شماره 59
بیمار شماره 60
بیمار شماره 61
بیمار شماره 62
بیمار شماره 63
بیمار شماره 64
بیمار شماره 65
بیمار شماره 66
بیمار شماره 67
بیمار شماره 68
بیمار شماره 69
بیمار شماره 70
بیمار شماره 71
بیمار شماره 72
بیمار شماره 73
بیمار شماره 74
بیمار شماره 75
بیمار شماره 76
بیمار شماره 77
بیمار شماره78
بیمار شماره 79
بیمار شماره 80
بیمار شماره 81
بیمار شماره 82
بیمار شماره 83
بیمار شماره 84
بیمار شماره 85
بیمار شماره 86
بیمار شماره 87
بیمار شماره 88
بیمار شماره 89
بیمار شماره 90
بیمار شماره 91
بیمار شماره 92
بیمار شماره 93
بیمار شماره 94
بیمار شماره 95
بیمار شماره 96
بیمار شماره 97
بیمار شماره 98
بیمار شماره 99
بیمار شماره 100