بیمار شماره 55

  اطلاعـــات بيمار:                                     

نــام بيمــــــار  :       آقای احسان گلرنگ


ســــــــــــــــن :      31 سال

پزشك معـالج  :      جناب آقاي دكتر 

نوع راديوگرافي:     آرنج چپ 

                

تاريخ انجام راديوگرافي :             به تاريخ انجام راديوگرافي ها توجه فرمائيد!

        سري  |:     94/09/20

        سري ||:     نداشته   

 

 اطلاعـــات گرافي:                                      

كارشنـاســان :    راديــولــــــوژي : آقاي  آزاد

                         فني تجهيزات : آقای علیزاده

نـــوع گـــرافي :       ديجيتال 

نـــوع دستگـاه :      فيليپس قطعه شو

شرايط اكسپوژر:

              KV:   1

              MA:   1     

              S :  1.8    

درجـــــــــــــه:     پرقدرت

تعداد گرافي :      2 کلیشه

 شـرح حال:                                             

شرح وضعيت ظاهري بيمار توسط كارشناس راديولوژي: