بیمار شماره 62

 اطلاعـــات بيمار:                                     

 

نــام بيمــــــار  :       خانم خدیجه مصطفی زاده


ســــــــــــــن :      67 سال

پزشك معـالج  :      جناب آقاي دكتر 

نوع راديوگرافي:     ریتین روبرو

                

تاريخ انجام راديوگرافي :             به تاريخ انجام راديوگرافي ها توجه فرمائيد!

        سري  |:     94/01/16

        سري ||:     نداشته   

 

 اطلاعـــات گرافي:                                      

كارشنـاســان :    راديــولــــــوژي : آقاي  آزاد

                        

نـــوع گـــرافي :       ديجيتال 

نـــوع دستگـاه :      فيليپس قطعه شو

شرايط اكسپوژر:

              KV:   1

              MA:   1     

              S :  1.8    

درجـــــــــــــه:     قوی

تعداد گرافي :      1 کلیشه

 شـرح حال:                                             

شرح وضعيت ظاهري بيمار توسط كارشناس راديولوژي:


 

جهت مشاهده راديوگرافي: لطفا"  روي گرافيهاي زير كليك كنيد.