بیمار شماره 67

 اطلاعـــات بيمار:                                     

 

نــام بيمــــــار  :       خانم خانم فروغ سادات محمود عربی


ســــــــــــــن :      84 سال

پزشك معـالج  :      جناب آقاي  

نوع راديوگرافي:     ریتین

                

تاريخ انجام راديوگرافي :             به تاريخ انجام راديوگرافي ها توجه فرمائيد!

        سري  |:     94/01/24

        سري ||:     نداشته   

 

 اطلاعـــات گرافي:                                      

كارشنـاســان :    راديــولــــــوژي : آقاي  آزاد

                        

نـــوع گـــرافي :       ديجيتال 

نـــوع دستگـاه :      فيليپس قطعه شو

شرايط اكسپوژر:

              KV:   1

              MA:   1     

              S :  1.8    

درجـــــــــــــه:     متوسط

تعداد گرافي :      3 کلیشه

 شـرح حال:                                             

شرح وضعيت ظاهري بيمار توسط كارشناس راديولوژي:

 ناحیه مورد گرافی در آتل قرار داشت

 

جهت مشاهده راديوگرافي: لطفا"  روي گرافيهاي زير كليك كنيد.