شماره 97

طلاعـــات بيمار:                                     

 

نــام بيمــــــار  :      خانم منیژه محسنی


ســــــــــــــن :     50 سال

پزشك معـالج  :      جناب آقاي دكتر کاظمیان

نوع راديوگرافي:     ساق پای راست

                

تاريخ انجام راديوگرافي :             به تاريخ انجام راديوگرافي ها توجه فرمائيد!

        سري  1:     94/06/10

    

 اطلاعـــات گرافي:                                      

كارشنـاســان :    راديــولــــــوژي : آقاي  آزاد

                        

نـــوع گـــرافي :       ديجيتال 

نـــوع دستگـاه :      فيليپس قطعه شو

شرايط اكسپوژر:

              KV:   1

              MA:   1     

              S :  2    

درجـــــــــــــه:     قوی

تعداد گرافي :     2 کلیشه

 شـرح حال:                                             

شرح وضعيت ظاهري بيمار توسط كارشناس راديولوژي:

 


جهت مشاهده راديوگرافي: لطفا"  روي گرافيهاي زير كليك كنيد.