شماره 98

طلاعـــات بيمار:                                     

 

نــام بيمــــــار  :       آقای خسرو سعیدی


ســــــــــــــن :      61 سال

پزشك معـالج  :      جناب آقاي دكتر زحمت کش

نوع راديوگرافي:     ریتین

                

تاريخ انجام راديوگرافي :             به تاريخ انجام راديوگرافي ها توجه فرمائيد!

        سري  1:     95/1/4

    

 اطلاعـــات گرافي:                                      

كارشنـاســان :    راديــولــــــوژي : آقاي  آزاد

                        

نـــوع گـــرافي :       ديجيتال 

نـــوع دستگـاه :      فيليپس قطعه شو

شرايط اكسپوژر:

              KV:   1

              MA:   1     

              S :  2    

درجـــــــــــــه:     قوی

تعداد گرافي :     2 کلیشه

 شـرح حال:                                             

شرح وضعيت ظاهري بيمار توسط كارشناس راديولوژي:

رادیوگرافی در حالت نشسته و خوابیده بعمل آمد

جهت مشاهده راديوگرافي: لطفا"  روي گرافيهاي زير كليك كنيد.